List sách haySách tham khảo, học tập

4 sách hay về sở hữu trí tuệ đáng tham khảo

4 sách hay về sở hữu trí tuệ đưa ra những kiến thức cơ bản nhất về sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.

Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Xem giá bán

Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Xem giá bán

Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: Dẫn nhập về quyền sờ hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quvền đối với giống cây trồng.

Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ

Xem giá bán

Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ đưa ra những kiến thức cơ bản nhất về sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam nhằm khắc phục những điểm yếu và thách thức như ở Việt Nam, nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ là gì, ngay cả ở các cán bộ thực thi quyền; hệ thống pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ còn tản mạn, chồng chéo nhiều văn bản, thiếu sự thống nhất đồng bộ, cho nên khó áp dụng; v.v..

Luật Sở Hữu Trí Tuệ Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Xem giá bán

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19-6-2009 của Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 5.

– Luật Sở hữu Trí tuệ số 30/2005/QH12 ngày 29-11-2005 của Quốc hội

*** Các nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu Trí tuệ như sau:

– Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23-2-2018; Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006; Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31-12-2010; Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29-8-2013; Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày16-8-2010

Vnwriter

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Sáu 3, 2019 | Lần cập nhật cuối: Tháng Sáu 3, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button