List sách haySách tham khảo, học tập

7 sách hay về hợp đồng được trình bày trực quan, dễ hiểu

7 sách hay về hợp đồng tập hợp những thông tin về soạn thảo và ký kết hợp đồng đồng thời cung cấp cho bạn đọc những mẫu hợp đồng thường dùng trong các lĩnh vực một cách chi tiết nhất.

Hiệu Lực Của Hợp Đồng

Xem giá bán

Hiệu lực ràng buộc của hợp đồng là một trong những vấn đề pháp lý cơ bản của pháp luật hợp đồng. Nguyên tắc cơ bản của hiệu lực hợp đồng là nguyên tắc ràng buộc hợp đồng- pacta sunt servnda. Bên cạnh đó, hiệu lực hợp đồng còn được điều chỉnh bởi nguyên tắc đối lập- một ngoại lệ của nguyên tắc hiệu lực ràng buộc của hợp đồng- nguyên tắc rebus sie stantibus. Đây là một chủ đề khá mới và ít được nghiên cứu.

Khi xác lập một hợp đồng, các bên chủ thể luôn hướng đến việc bảo đảm hiệu lực của hợp đồng bằng mọi cách thức, kinh nghiệm, khả năng, sự hiểu biết về các qui định của pháp luật và thực tiễn pháp lý của hợp đồng là “thiêng liêng”. Các bên tham gia hợp đồng và mọi cá nhân tổ chức khác phải tôn trọng giá trị pháp lý của hợp đồng và tòa án khi xem xét mối quan hệ ràng buộc giữa các bên dựa trên cơ sở của hợp đồng cũng luôn chú ý tới việc xem xét hiệu lực của hợp đồng, để hoặc công nhận hợp đồng có giá trị pháp lý, hoặc bác bỏ hiệu lực của hợp đồng. Bởi vậy, hiệu lực của hợp đồng là cơ sở hình thành, là “linh hồn” để bảo đảm cho sự tồn tại của quan hệ pháp luật hợp đồng giữa các bên.

Cuốn sách Hiệu lực của hợp đồng của sẽ giúp quý bạn đọc cả nước hiểu rõ về vấn đề hiệu lực của hợp đồng.

Hình Thức Của Hợp Đồng

Xem giá bán

Hình thức của hợp đồng là sách chuyên khảo nghiên cứu cơ bản và tương đối toàn diện về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các qui định pháp luật về hình thức hợp đồng của Việt Nam, đặc biệt làm rõ khía cạnh các bất cập của pháp luật hiện hành của Việt Nam về hình thức hợp đồng và cách thức xử lý hậu quả pháp lý của hợp đồng không tuân thủ qui định của pháp luật về hình thức.

Từ đó, đề ra những giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các qui định pháp luật Việt Nam về hình thức hợp đồng, sửa đổi qui định chung về hình thức hợp đồng, qui định về hình thức bắt buộc của hợp đồng, qui định cụ thể các trường hợp hình thức được coi là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, phân hóa đường lối giải quyết hậu quả pháp lý khác nhau cho các trường hợp vi phạm khác nhau về hình thức, qui định thời hiệu khởi kiện về việc vi phạm hình thức hợp đồng.

Thời Điểm Giao Kết Hợp Đồng

Xem giá bán

Sách chuyên khảo Thời điểm giao kết hợp đồng (trong pháp luật của một số nước trên thế giới, các bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam) giới thiệu về khái niệm thời điểm giao kết hợp đồng, các qui định chung về thời điểm giao kết hợp đồng, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về thời điểm giáo kết hợp đồng trong pháp luật Việt Nam, trên cơ sở so sánh với qui định tương đồng pháp luật Việt Nam, trên cơ sở so sánh với qui định tương đồng của các nước có nền pháp luật tiên tiến (Đức, Pháp, Nga, Nhật, Anh – Mỹ) và qui định của các Bộ Nguyên tắc quốc tế về hợp đồng được chấp nhận rộng rãi trên thế giới.

Mẫu Soạn Thảo Văn Bản – Hợp Đồng Thông Dụng

Xem giá bán

Văn bản và soạn thảo văn bản là một công cụ giao tiếp chủ yếu, là một kênh thông tin riêng biệt cho các doanh nghiệp trong việc lập và ký kết các hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự… và cũng là công tác quan trọng và thường xuyên trong các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và mọi công dân… Cuốn sách được xuất bản nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp và xử lý thông tin và thực hiện các giao dịch, lập và ký kết các hợp đồng theo những nguyên tắc pháp lý chặt chẽ.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Xem giá bán

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế là cuốn sách chuyên khảo về giải quyết tranh chấp hợp đồng. Từ góc độ lý luận thực tiễn, tác giải đi sâu nghiên cứu từng khía cạnh pháp lý, những nguy cơ tiềm ẩn tranh chấp qua từng điều khoản cụ thể của hợp đồng thương mại quốc tế như: tranh chấp về chủ thể; đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng; tranh chấp trong các điều khoản về số lượng, chất lượng, gái cả, phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm giao hàng; luật áp dụng trong hợp đồng.

Những Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Khi Soạn Thảo, Ký Kết Hợp Đồng – Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Mẫu Hợp Đồng Thường Dùng

Xem giá bán

Soạn thảo một bản hợp đồng đáp ứng được các yêu cầu của công việc cũng như đảm bảo tính pháp lý là công việc không đơn giản khi gặp vấn đề trục trặc mang hợp đồng ra soi lại từng câu chữ thì mới thấy hết được tầm quan trọng của việc soạn hợp đồng. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên.

Trong những năm gần đây Luật Doanh Nghiêp hay Bộ Luật Lao Động cũng đã được Quốc hội thông qua, vì vậy các mẫu hợp đồng trong doanh nghiệp cũng sẽ thay đổi theo luật mới hay các mẫu hợp đồng trong hoạt động xay dựng vừa qua cũng được Bộ Xây Dựng ban hành mới.

Cuốn sách Những Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Khi Soạn Thảo, Ký Kết Hợp Đồng – Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Mẫu Hợp Đồng Thường Dùng tập hợp những thông tin về biện pháp chống rủi ro khi soạn thảo và ký kết hợp đồng. Đồng thời cung cấp cho bạn đọc những mẫu hợp đồng thường dùng trong các lĩnh vực một cách chi tiết nhất.

100 Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Việt Anh Hướng Dẫn Biên Soạn Và Dịch Thuật

Xem giá bán

100 Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Việt Anh Hướng Dẫn Biên Soạn Và Dịch Thuật được tổng hợp và biên dịch nhằm đáp ứng nhu cầu khá thiết thực hiện nay của bạn đọc, đó là nhu cầu soạn thảo các loại hợp đồng bằng tiếng Anh.

Nội dung sách gồm nhiều mẫu hợp đồng được trình bày theo hình thức song ngữ Việt – Anh. Đó là các mẫu hợp đồng thông dụng thường gặp trong đời sống hàng ngày, từ hợp đồng thuê nhà, hợp đồng giao dịch đất đai – bất động sản cho đến hợp đồng kinh doanh, hợp đồng thương mại quốc tế… Dựa vào các mẫu hợp đồng này, bạn có thể tham khảo và linh hoạt soạn thảo ra hợp đồng phù hợp nhất cho mình theo từng tình huống cụ thể.

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button