List sách haySách tham khảo, học tập

4 cuốn sách hay về đầu tư quốc tế đáng tham khảo

4 cuốn sách hay về đầu tư quốc tế là nguồn tham khảo cho các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp, những người làm công tác xúc tiến và quản lý đầu tư.

Đầu Tư Quốc Tế

Xem giá bán

Đầu tư quốc tế là một quá trình trong đó có sự di chuyển vốn từ quốc gia này sang quốc gia khác để thực hiện các dự án đầu tư nhằm đưa lại lợi ích cho các bên tham gia.

  • Đầu tư quốc tế là một tất yếu khách quan do sự khác nhau về nhu cầu và khả năng tích lũy vốn của các quốc gia, do việc tím nơi kinh doanh có lợi của các doanh nghiệp, do viêc gặp gỡ lợi ích giữa các bên, do việc tránh các hàng rào thuế quan và phi thuế quan cũng như do các nguyên nhân chính trị và kinh tế xã hội khác.
  • Đầu tư quốc tế đưa đến những tác động tích cực khác nhau đối với bên đi đầu tư và bên nhận đầu tư, đồng thời có thể đưa lại cả tác động tiêu cực. Điều đó phụ thuộc nhiều vào những yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau, trước hết là phụ thuộc vào chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài và trình độ tổ chức, quản lý của cán bộ.
  • Đầu tư nước ngoài ở các nhóm nước có sự khác nhau về qui mô, về cơ cấu, về chính sách cũng như đưa đến những tác động khác nhau. Việc nghiên cứu đặc điểm cơ bản của đầu tư quốc tế hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với một quốc gia.

Cuốn sách Đầu Tư Quốc Tế nguồn tham khảo cho các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp, những người làm công tác xúc tiến và quản lý đầu tư.

Giáo Trình Luật Đầu Tư Quốc Tế

Xem giá bán

Hiện nay, môn học Luật đầu tư quốc tế đã được giảng dạy ở một số trường đại học tại Việt Nam, đây là một môn học, một chuyên ngành luật đang phát triển mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm từ các nhóm đối tượng khác nhau, xuất phát từ các yêu cầu khác nhau trong giảng dạy, học tập, hoạch định, thực thi chính sách hay nghiên cứu chuyên sâu.

Cuốn sách này được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản do TS. Trịnh Hải Yến, Phó Trưởng khoa Luật quốc tế – Học viện Ngoại giao biên soạn.

Kinh Tế Quốc Tế

Xem giá bán

Sách bao gồm các chương:

Chương 1: Năng suất lao động và lợi thế so sánh

Chương 2: Mô hình nhân tố chuyên biệt và phân phối thu nhập

Chương 3: Nguồn lực và thương mại: Mô hình Heckscher – Ohlin

Chương 4: Mô hình thương mại tiêu chuẩn

Chương 5: Hiệu quả kinh tế quy mô, cạnh tranh không hoàn hảo và thương mại quốc tế

Chương 6: Sự di chuyển nhân tố quốc tế

Chương 7: Các công cụ của chính sách thương mại

Chương 8: Chính sách thương mại các quốc gia

Chương 9: Hạch toán thu nhập quốc gia và cán cân thanh toán

Chương 10: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối

Chương 11: Chính sách tỷ giá hối đoái

Tài Chính Quốc Tế

Xem giá bán

Chương 1: Tổng quan về hệ thống tài chính quốc tế

Chương 2: Chu chuyển vốn quốc tế – mối quan hệ giữa lãi suất – lạm phát và tỷ giá hối đoái

Chương 3: Xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đối với tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ với tỷ giá hối đoái

Chương 4: Tài chính hành vi và dự báo tỷ giá hối đoái…

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button